Thứ ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐCQ phụ trách LĐVP phụ trách Phòng theo dõi CB nhận giấy mời gốc